Camcorder Battery CB-85

  • Canon BP30A, BP-E30A
  • Panasonic PVBP80/BP88
  • RCA 1CVA155
  • Magnavox AR8378BK01, 8390BK01, V80039BK01

Replacement battery for: Canon BP30A, BP-E30A, Curtis Mathes EABP60, GE, JCPenney 688-2922, Magnavox AR8378BK01, 8390BK01, V80039BK01, Olympus VFB1, 3, 6, Panasonic PVBP80/BP88, Philco V80096BK01, Phillips 22AV5591, SBC5215, Quasar VE-257, 551, RCA 1CVA155, Sears 5399/52072, and Sylvania.

List Price: $ 30.00

Price: $ 30.00